Adatvédelmi elvek

TÁJÉKOZTATÓ
a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Korlátolt Felelősségű Társaság
adatvédelmi és adatkezelési elveiről és gyakorlatáról

Bevezető

A JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Korlátolt Felelősségű Társaság (1041 Budapest, Árpád út 57-59. Fszt. 3.; a továbbiakban: JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft.), mint adatkezelő számára kiemelt fontosságú cél a bármely üzletébe személyesen ellátogatók, továbbá a weboldalát látogatók által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása. A jelen tájékoztató kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat és a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

 • 2016/679 EU rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: Rendelet)
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
 • A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletre,
 • Az Online Privacy Alliance ajánlásai.

A Tájékoztató folyamatosan elérhető az alábbi címen: www.jkvitamin.hu/cikk/adatvedelmi-elvek-311

Amennyiben látogatóink közül bárki úgy érzi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltakon túlmenően további kérdése lenne, vagy problémája merülne fel, illetve olyan észrevételt tenne, amely a tájékoztató alapján számára nem, vagy nem teljesen egyértelmű, illetve magyarázatra szorul, kérjük, lépjen kapcsolatba a személyes adatok védelmének biztosításáért felelős kollégánkkal az alábbi e-mail címen: webshop@jkvitamin.hu

A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezéseik

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

Az adatkezelő

Az adatkezelő a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Korlátolt Felelősségű Társaság (képviselője: Csányi Sándor ügyvezető, cégjegyzékszáma: 01-09-950450, székhelye: 1041 Budapest, Árpád út 57-59. Fszt. 3., adatkezelési nyilvántartási azonosító száma: 02518-0001; Telefon: +36 (1) 402-0502, Fax: +36 (1) 402-0503).

Az adatkezelés alapelvei

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A személyes gyűjtése csak célhoz kötötten, meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. A kezelt adatoknak az adatkezelés célja szempontjából megfelelőek és relevánsak kell lenniük, és a szükséges mértékre kell korlátozódniuk.

A kezelt adatoknak pontosnak, és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak az adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az érintettek köre

Az adatkezeléssel érintettek a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Korlátolt Felelősségű Társaság weboldalán regisztráló és a weboldalt látogató vásárlók.

A kezelt adatok:

6.1. A weboldalon való törzsvásárlói regisztráció esetén a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. a következő személyes adatokat kezeli: név, jelszó, e-mail cím, telefonszám, az ajánló törzsvásárló e-mail címe (ha van). Ha a regisztrált törzsvásárló a weboldalon terméket vásárol, abban az esetben a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. kezeli a számlázási és szállítási címre, és a vásárolt termékre vonatkozó adatot.
Amennyiben a törzsvásárló a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. valamely üzlethelyiségében regisztrál, abban az esetben az elektronikus regisztrációs lapot aláírásával véglegesíti, amelynek kapcsán az aláírás-képet a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. kezeli.

A Magánvásárlói Diszkont Rendszerben (MVDR) részt vevő törzsvásárlók esetén a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. kezeli azon adatot, hogy az érintett törzsvásárló általi ajánlás alapján mely törzsvásároló regisztrált (ajánlotti lista), illetve kezeli a törzsvásárló kedvezmény jogosultságainak számára vonatkozó adatot, továbbá a törzsvásárló MVDR egyenlegét.

6.2. A JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. a weboldalon keresztül való nem törzsvásárló általi vásárlás (gyorsvásárlás) esetén a vásárló következő adatait kezeli: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási és szállítási cím, vásárolt termékek.

6.3. A weboldalt meglátogató személyek vonatkozásában a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. átmenetileg kezeli a látogató IP címét. A JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. kezeli továbbá a böngésző típusát, valamint az arra vonatkozó adatot, hogy a látogató milyen weboldalról érkezett (ún. referrer).

6.4. A JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. adott esetben kezelhet olyan személyes adatokat, amelyeket a vásárlók önkéntesen bocsátanak a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. rendelkezésére a vásárlás kapcsán (pl. milyen termékek érdeklik a vásárlót).

Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az adatkezelés célja:

A törzsvásárlók adatait (6.1.) a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. abból a célból kezeli, hogy nekik a weboldalon nyújtott szolgáltatásokat biztosítsa, és a vásárlói megrendeléseket teljesítse. A telefonszám kezelésének célja, hogy a megrendelés teljesítésével összefüggésben a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. az érintettel kapcsolatot tartson, így a termékek átvételének idejét, helyét egyezetni tudja, illetve amennyiben a megrendelésével kapcsolatban olyan probléma merül fel, ami sürgős egyezetést igényel, a vásárlóval fel tudja venni a kapcsolatot.

Amennyiben az érintett hozzájárult, akkor a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. az érintett e-mail címét abból a célból is kezelheti, hogy hírlevelet küldjön, kedvezményekről, a vásárlóknak szóló ajánlatokról, promóciós akciókról szóló tájékoztatást adjon.

Amennyiben az érintett hozzájárult, akkor a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. az érintett telefonszámát abból a célból is kezelheti, hogy kedvezményekről, a vásárlóknak szóló ajánlatokról, promóciós akciókról szóló tájékoztatást adjon.

Az MVDR-rel kapcsolatos adatokat a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. az MVDR-ben nyújtott szolgáltatás teljesítése céljából kezeli.

A JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. üzlethelyiségében történő regisztráció alkalmával rögzítésre kerülő törzsvásárlói aláírás-kép kezelésének célja annak rögzítése, hogy az érintett a feltételeket elfogadta és regisztrációját véglegesítette.

A nem törzsvásárlóként való vásárlás kapcsán kezelt személyes adatok (6.2.) kezelésének célja a vásárlói megrendelés teljesítése. A telefonszám kezelésének célja, hogy a megrendelés teljesítésével összefüggésben a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. az érintettel kapcsolatot tartson, így a termékek átvételének idejét, helyét egyezetni tudja, illetve amennyiben a megrendelésével kapcsolatban olyan probléma merül fel, ami sürgős egyezetést igényel, a vásárlóval fel tudja venni a kapcsolatot.

A weboldal látogatásával kapcsolatos adatok (6.3.) kezelésének célja a weboldal működésének biztosítása és a szolgáltatás minőségének javítása, statisztika készítése a weboldallal kapcsolatban.

A vásárlók által esetlegesen megadott további személyes adatokat (6.4.) a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. abból a célból kezelheti, amely célból az adatot a vásárló megadta.

Az adatkezelés jogalapja:

A törzsvásárlók és vásárlók neve, a törzsvásárlói jelszó, az e-mail cím, az IP-cím, a szállítási/számlázási cím, a vásárolt termékre vonatkozó adat, az ajánló törzsvásárló e-mail címe és az MVDR rendszer kapcsán kezelt adatok esetén az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontja és a 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) 13/A. §.

A név, törzsvásárló esetén a jelszó, az e-mail cím megadása, ill. a vásárolt termékre vonatkozó adat, és a szállítási/számlázási cím megadása a weboldalon nyújtott szolgáltatás, ill. vásárlásra vonatkozó szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez szükséges, enélkül a szerződés nem jöhet létre és a szolgáltatások nem teljesíthetők. Az ajánló törzsvásárló e-mail címe és az MVDR rendszer kapcsán kezelt adatok az MVDR szolgáltatás nyújtásához szükségesek.

Szintén a Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján kezeli a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. az érintett telefonszámára vonatkozó adatot, amennyiben azt a vásárlás kapcsán abból a célból adta meg a vásárló/törzsvásárló, hogy a megrendelés teljesítése kapcsán vele kapcsolatot tartsanak.

Az aláírás kép kezelése, a telefonszám és e-mail cím további célból való kezelése (ajánlatokról, kedvezményekről való tájékoztatás), illetve az érintett esetleges további adatainak kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul (Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja).

Az adatkezelés időtartama:

A törzsvásárlói regisztráció során megadott adatokat és az MVDR-ben való részvétel adatait a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. mindaddig kezeli, amíg az érintett nem kéri a regisztrációja törlését, vagy a kezelt adatai törlését egyébként nem kéri.

Nem törzsvásárlói jogosultsággal történő vásárlás esetén a vásárlással kapcsolatos személyes adatokat a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. a megrendelés teljesítéséhez szükséges ideig kezeli.

Amennyiben a vásárló a vásárlás során olyan bizonylatot kap, amelyen személyes adatok szerepelnek, a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján a Társaság e bizonylatokat köteles 8 évig megőrizni. Azokat az adatokat, amelyek adózáshoz kapcsolódó iratokon szerepelnek (pl. megrendelésen, szállítólevélen, szerződésen, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78. § alapján az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított 5 évig kell megőrizni.

A weboldalt látogató érintett IP-címét a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. a látogatás ideje alatt kezeli. A weboldal látogatásával kapcsolatos további adatokat (6.3.) a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. a cél eléréséhez szükséges ideig, de legfeljebb 5 évig kezeli.

Az adatokhoz hozzáférők (címzettek) köre:

A személyes adatokhoz hozzáférhetnek a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. erre felhatalmazott munkavállalói, vele szerződéses viszonyban álló megbízottai, akik feladatának ellátásához személyes adatokhoz való hozzáférés szükséges.
Személyes adatokat harmadik személyeknek kizárólag adatfeldolgozás céljából adunk át. Az adatfeldolgozó a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Az Ön által megadott adatokat szerverünkön tároljuk. A szerver üzemeltetője adatfeldolgozóként az EZIT Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.; cégjegyzékszám: 01-09-968191, telefon: +36 1 700 4030, e-mail cím: info@ezit.hu). Az adatfeldolgozó az általa tárolt adatokhoz nem jogosult hozzáférni, azok tartalmát nem ismerheti meg.
A szerverünkön tárolt adatokról - ideértve az általunk kezelt személyes adatokat – biztonsági okokból meghatározott időközönként mentést készítünk. A biztonsági mentést tartalmazó szerver üzemeltetője adatfeldolgozóként a RackForest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (székhely: 1116 Budapest, Sáfrány utca 6., cégjegyzékszám: 01-09-914549, telefon: 36 70 362 4785, e-mail cím: info@rackforest.hu)

Adattovábbítás kiszállítás esetén: amennyiben az Ön által megrendelt terméket kiszállítással veszi át, akkor a szállítás teljesítése értekében az Ön által megadott szállítási név, szállítási cím és telefonszám továbbításra kerülnek a kiszállítást végző SPRINTER Futárszolgálat Kft. részére. A SPRINTER Futárszolgálat Kft. továbbított adatait kizárólag a kiszállítás teljesítése céljából és az ehhez szükséges ideig kezeli. A SPRINTER Futárszolgálat Kft. elérhetőségei: székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 39., telefon: +36 1 347 3000, e-mail cím: info@sprinter.hu.

A személyes adatok biztonsága:

A JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. az adatok kezelése és tárolása során a technika szintjének megfelelő intézkedésekkel (pl. tűzfal) biztosítja a kezelt és tárolt adatok biztonságát, az illetéktelen személyek részéről való hozzáféréstől és az illetéktelen módosítástól, megváltoztatástól való védelmét.
A JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. az adatok kezelése során az elvárt védelmi szintet nyújtja.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, jogorvoslati lehetőségek:

Ön, mint érintett kérelmezheti a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft.-től az önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Ön jogosult arra, hogy a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft.-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon az adatkezelés céljairól, az érintett személyes adatok kategóriáiról, az adatok címzettjeinek kategóriáiról, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról (ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól).

Az JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. a kezelt személyes adatok másolatát az ön rendelkezésére bocsátja. A további másolatokért a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt Ön másként kéri.

A személyes adatot törölni kell, ha:

 • a személyes adatra már nincs szükség abból a célból, amelyből azt gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a Rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ön kérheti, hogy a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ön jogosult arra, hogy az önre vonatkozó, a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés alapja:

 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az ön jogaira és szabadságaira nézve, a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. késedelem nélkül tájékoztatja önt az adatvédelmi incidensről.

A fenti ügyekben kérelmét benyújthatja a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft.-hez (1041 Budapest, Árpád út 57-59. Fszt. 3., webshop@jkvitamin.hu, fax: +36 (1) 402-0503). A JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja önt. Ha ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha ön azt másként kéri.

Ha a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. nem tesz intézkedéseket az ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az intézkedés elmaradásának okairól. Az intézkedés elmaradása esetén, vagy a megtett intézkedés kapcsán ön panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezni, amennyiben személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefonszám: +36 (1) 391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://naih.hu.

Az Ön a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen panasza vagy problémája van, kérjük, forduljon a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft.-hez, mielőtt a fenti eljárások bármelyikét elindítja.

Publikálva: 2010. november 29.

Kapcsolódó termékek
C vitamin, 1000mg fénykép
C vitamin,
1000mg
25 mg csipkebogyóval
és 25 mg citrus
bioflavonoiddokkal,
30 szem
Normál ár:
1400 Ft
mennyiség növelésemennyiség csökkentése
db

Legutóbb olvasott oldalaink:

Amire még a vitaminoknál is jobban szüksége van?
Válassza ki a Jó Közérzet Vitamin® Prémium Kollagén Csomagját!
1 doboz Prémium Kollagén
1 doboz Prémium Kollagén
11980 Ft/db helyett
9810 Ft/db
2 doboz Prémium Kollagén
2 doboz Prémium Kollagén
11980 Ft/db helyett
9810 Ft/db
3 doboz Prémium Kollagén
3 doboz Prémium Kollagén
11980 Ft/db helyett
8300 Ft/db
5 doboz Prémium Kollagén
5 doboz Prémium Kollagén
11980 Ft/db helyett
7015 Ft/db

A termék sikeresen bekerült a kosárba. Kosár