Adatvédelmi elvek

TÁJÉKOZTATÓ
a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Korlátolt Felelősségű Társaság
adatvédelmi és adatkezelési elveiről és gyakorlatáról

Bevezető

A JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Korlátolt Felelősségű Társaság (1151 Budapest, Pozsony u. 41.; a továbbiakban: JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft.) számára kiemelt fontosságú cél a bármely üzletébe személyesen ellátogatók, továbbá a weboldalát látogatók által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása.

A JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft., mint adatkezelő az önkéntesen rendelkezésre bocsátott személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli. Jelen tájékoztatóban a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft., mint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 02518-0001 szám alatt nyilvántartásba vett adatkezelő kinyilvánítja azokat az elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok védelmével kapcsolatos politikáját és mindennapos gyakorlatát, bemutatja azokat a szolgáltatásokat, melyek során látogatóitól személyes adatokat kér, nyilatkozik továbbá arról, hogy milyen célokra, és hogyan használja fel az ilyen jellegű adatokat, illetve hogyan biztosítja a személyes adatok megőrzését és védelmét.

A jelen tájékoztató kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat és a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
  • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény,
  • Az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
  • A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletre,
  • Az Online Privacy Alliance ajánlásai.

A Tájékoztató folyamatosan elérhető az alábbi címen: www.jkvitamin.hu/cikk/adatvedelmi-elvek-311

Amennyiben látogatóink közül bárki úgy érzi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltakon túlmenően további kérdése lenne, vagy problémája merülne fel, illetve olyan észrevételt tenne, amely a tájékoztató alapján számára nem, vagy nem teljesen egyértelmű, illetve magyarázatra szorul, kérjük, lépjen kapcsolatba a személyes adatok védelmének biztosításáért felelős kollégánkkal az alábbi e-mail címen: webshop@jkvitamin.hu

Látogatóink kérése esetén a kérelemben foglaltaknak megfelelően minden esetben további részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezéseik

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

Az adatkezelés alapelvei

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az adatkezeléssel kapcsolatos előzetes tájékoztatás

Az érintettek köre: a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Korlátolt Felelősségű Társaság weboldalán regisztráló és a weboldalt látogató vásárlók.

A kezelt adatok: a vásárlói regisztráció alkalmával, valamint a webáruházban való vásárláskor az alábbi személyes adatok kerülnek rögzítésre: név, e-mail cím, telefonszám, cím (szállítási cím, számlázási cím).

Az üzletünkben való regisztráció alkalmával a regisztráló vásárló hozzájárulásával rögzítésre kerülhet a vásárlók kézi aláírásának elektronikus képe is. A JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. a vásárlók elektronikusan rögzített aláírásának kezelése, tárolása során mindenkor a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok betartásával jár el, az aláírások képét illetéktelen harmadik személynek nem továbbítja. A JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. gondoskodik a rögzített aláírások biztonságáról, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal elleni védelemről.

A JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Korlátolt Felelősségű Társaság adatkezelése a vásárlók önkéntes hozzájárulásán alapul, amelyet online vagy papíralapú regisztráció, telefonos megkeresés, nyereményjátékban való részvétel során nyilvánítanak ki.

A JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat.

Az adatkezelés célja:

A fent megjelölt adatok kezelésének célja a vásárlói megrendelések teljesítése, ideértve a megrendelés visszaigazolását, és a vásárlói jogokról való tájékoztatást is. Az Ön által megadott telefonszámot abból a célból kezeljük, hogy megrendelésének kiszállítása kapcsán a megrendelt termékek átvételének idejét, helyét egyezetni tudjuk, továbbá amennyiben a megrendelésével kapcsolatban olyan probléma merül fel, ami sürgős egyezetést igényel, a megadott telefonszámon hívjuk egyeztetés végett.

Amennyiben a regisztrációkor az érintett hozzájárult, akkor az e-mail cím kezelésének további célja a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. vásárlóinak kedvezményekről, a vásárlóknak szóló ajánlatokról, promóciós akciókról szóló tájékoztatása, részükre hírlevél küldése.

Üzletünkben történő regisztráció alkalmával rögzítésre kerülő vásárlói aláírás-kép célja annak kifejezése, hogy a regisztrációját a vásárló véglegesíteni kívánja.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

Az adatkezelés jogalapja: a vásárlók által megadott személyes adatok kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont).
Egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez szükséges regisztráció során bizonyos adatoknál a „szükséges feltüntetni” szerepel. E kifejezés jelen esetben nem az adatfelvétel jogszabályban kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy vannak olyan adatmezők, amelyek kitöltése nélkül a regisztráció sikerrel nem zárulhat, így bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelő kitöltése a regisztráció elutasításához vezethet.

Az adatok helyességért az adatközlő felel.
Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható.

Az adatkezelő: JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: 01-09-950450, székhelye: 1151 Budapest, Pozsony utca 41., adatkezelési nyilvántartási azonosító száma: 02518-0001; Telefon: +36 (1) 402-0502, Fax: +36 (1) 402-0503)

Az adatkezelés időtartama: az adatokat a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. mindaddig megőrzi, amíg Ön nem kéri a regisztrációja törlését, vagy a kezelt adatai törlését egyéb módon nem kéri.
Amennyiben Ön a webáruházban a „gyorsvásárlás” lehetőséget választotta, akkor megadott személyes adatait a megrendelés teljesítéséhez szükséges ideig kezeljük.

Az adatokhoz hozzáférők köre: a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. erre felhatalmazott munkavállalói, vele szerződéses viszonyban álló megbízottai.
Személyes adatokat harmadik személyeknek kizárólag adatfeldolgozás céljából adunk át. Az adatfeldolgozó a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Az Ön által megadott adatokat szerverünkön tároljuk. A szerver üzemeltetője adatfeldolgozóként az EZIT Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.; cégjegyzékszám: 01-09-968191, telefon: +36 1 700 4030, e-mail cím: info@ezit.hu). Az adatfeldolgozó az általa tárolt adatokhoz nem jogosult hozzáférni, azok tartalmát nem ismerheti meg.
A szerverünkön tárolt adatokról - ideértve az általunk kezelt személyes adatokat – biztonsági okokból meghatározott időközönként mentést készítünk. A biztonsági mentést tartalmazó szerver üzemeltetője adatfeldolgozóként a RackForest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (székhely: 1116 Budapest, Sáfrány utca 6., cégjegyzékszám: 01-09-914549, telefon: 36 70 362 4785, e-mail cím: info@rackforest.hu)

Adattovábbítás kiszállítás esetén: amennyiben az Ön által megrendelt terméket kiszállítással veszi át, akkor a szállítás teljesítése értekében az Ön által megadott szállítási név, szállítási cím és telefonszám továbbításra kerülnek a kiszállítást végző SPRINTER Futárszolgálat Kft. részére. A SPRINTER Futárszolgálat Kft. továbbított adatait kizárólag a kiszállítás teljesítése céljából és az ehhez szükséges ideig kezeli. A SPRINTER Futárszolgálat Kft. elérhetőségei: székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 39., telefon: +36 1 347 3000, e-mail cím: info@sprinter.hu.

A személyes adatok biztonsága: A JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. az adatok kezelése és tárolása során a technika szintjének megfelelő intézkedésekkel (pl. tűzfal) biztosítja a kezelt és tárolt adatok biztonságát, az illetéktelen személyek részéről való hozzáféréstől és az illetéktelen módosítástól, megváltoztatástól való védelmét.
A JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. az adatok kezelése során az elvárt védelmi szintet nyújtja.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, jogorvoslati lehetőségek:

Személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérhet a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft.-től. Kérelmére a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. tájékoztatást ad a kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – a személyes adatok továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Ön kérheti személyes adatai helyesbítését, módosítását, törlését vagy zárolását.
Az adatzárolás az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából. Törlés helyett a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. zárolja a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A személyes adatot törölni kell, ha

  • kezelése jogellenes;
  • az érintett kéri;
  • az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
  • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
  • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Kérelmét benyújthatja a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft.-hez (1151 Budapest, Pozsony utca 41., webshop@jkvitamin.hu, fax: +36 (1) 402-0503). A JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, köteles írásban megadni a tájékoztatást.

Ha a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén tájékoztatja az érintettet a jogorvoslat lehetőségéről. Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezni, amennyiben személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefonszám: +36 (1) 391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://naih.hu.

Az Ön érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen panasza vagy problémája van, kérjük, forduljon a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft.-hez, mielőtt a fenti eljárások bármelyikét elindítja.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezi.

A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.

Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Publikálva: 2010. november 29.

Kapcsolódó termékek
C vitamin, 1000mg fénykép
C vitamin, 1000mg
25 mg csipkebogyóval
és 25 mg citrus
bioflavonoiddokkal,
30 szem
Normál ár:
1400 Ft
mennyiség növelésemennyiség csökkentése
db

Legutóbb olvasott oldalaink:

Amire még a vitaminoknál is jobban szüksége van?
Válassza ki a Jó Közérzet Vitamin® Prémium Kollagén Csomagját!
1 doboz Prémium Kollagén
1 doboz Prémium Kollagén
9700 Ft/db helyett
6700 Ft/db
2 doboz Prémium Kollagén
2 doboz Prémium Kollagén
9700 Ft/db helyett
6700 Ft/db
3 doboz Prémium Kollagén
3 doboz Prémium Kollagén
9700 Ft/db helyett
5600 Ft/db
5 doboz Prémium Kollagén
5 doboz Prémium Kollagén
9700 Ft/db helyett
4600 Ft/db